Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Bezwaar jaarlijkse huurverhoging
Hier leest u wanneer en hoe u bezwaar kunt maken tegen de jaarlijkse huurverhoging.

De bezwaarmogelijkheid geldt alleen voor woningen, niet voor garages. Woont u in een sociale huurwoning? Dan verhogen wij met ingang van 1 juli 2024 de huur met 5,3%. Dit percentage is niet meer dan is toegestaan. Bezwaar maken tegen dit percentage heeft daarom geen zin. Alleen als er ten onrechte een inkomensafhankelijke huurverhoging is toegepast, kunt u bezwaar maken.

Meer informatie
Op de website van de Huurcommissie leest u wanneer en hoe u bezwaar kunt maken.

Sociale huurwoning:

 • De huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane bedrag;
 • De huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs uit;
 • De huurverhoging is niet op de juiste manier aangekondigd of bevat fouten;
 • De Huurcommissie heeft de huurprijs tijdelijk verlaagd omdat er ernstige onderhoudsgebreken zijn en de gebreken zijn nog niet verholpen;
 • De inkomensafhankelijke huurverhoging is ten onrechte toegepast.

Vrije sector huurwoning (geliberaliseerd huurcontract):

 • Het percentage van de huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane percentage (in 2024 5,5%).

Nee, huurders van garages kunnen geen bezwaar maken tegen de huurverhoging.

U kunt tot 1 juli 2024 een schriftelijk bezwaarschrift bij ons indienen. Gebruik hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging' op onze website . Dan nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling. Komen we er samen niet uit, dan stuurt Woonveste uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie voor geschillen tussen huurder en verhuurder. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard? Dan betaalt u €25,- aan de Huurcommissie.

 • Uw inkomen is gedaald tot onder inkomensgrens
  Lag uw (gezins)inkomen in 2022 boven de inkomensgrens voor inkomensafhankelijke huurverhoging, maar was dat in 2023 niet zo? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur dan een inkomensverklaring op van alle leden van uw huishouden en een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

 • Het inkomen van iemand die niet (meer) bij u woont, is meegeteld
  Is er bij het (gezins)inkomen van 2022 inkomen meegerekend van iemand die per 1 juli 2023 niet (meer) tot uw huishouden hoort? En kwam het totaalinkomen daarom boven de inkomensgrens? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur dan een uittreksel mee uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.

 • De inkomensindicatie klopt om andere reden niet
  Er zijn nog andere redenen denkbaar waardoor de door de Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld als het inkomen over 2022 opnieuw moet worden vastgesteld naar aanleiding van een gewijzigde belastingaangifte. Als daarmee het inkomen lager uitvalt dan de inkomensgrens, kunt u bezwaar maken.

Voor huishoudens waarin minstens één van de bewoners een handicap of chronische ziekte heeft, is er een uitzonderingsregeling.  Wanneer u aan minimaal één van onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u bezwaar maken.  
Voorwaarden:

Chronisch ziek of handicap

 • De zorgbehoevende krijgt minimaal tien uur per week verzorging of verpleging en er is een indicatie afgegeven waarin staat dat die zorg voor minimaal een jaar noodzakelijk is.
 • Er is een indicatie voor verpleeghuiszorg, maar de zorgbehoevende ontvangt die zorg niet omdat de partner of huisgenoot al mantelzorg levert.
 • De woning is aangepast aan de ziekte of de handicap, en voor die woningaanpassing is een Wmo- of WVG-beschikking afgegeven.
 • De zorgbehoevende heeft een indicatie voor ADL-assistentie (hulp bij handelingen als eten, wassen of toiletgang).
 • De zorgbehoevende heeft een indicatie voor verblijf in een instelling, maar woont thuis.
 • De (huis)arts van de zorgbehoevende kan schriftelijk bevestigen dat hij of zij blind is.

U kunt tot 1 juli 2024 een schriftelijk bezwaarschrift bij ons indienen. Gebruik hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging' op onze website. Dan nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling. U stuurt de volgende documenten mee:

 • De inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst van alle mensen van 23 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven;
 • De salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties van tenminste de laatste zes maanden van alle mensen van 23 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven. ZZP'ers sturen een verklaring van de boekhouder;
 • Als uw inkomen is gedaald omdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan hebben wij daar bewijs van nodig. Dit kan door een verklaring van de ingangsdatum en de hoogte van het pensioen/AOW.

Komen we er samen niet uit, dan stuurt Woonveste uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie voor geschillen tussen huurder en verhuurder. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard? Dan betaalt u € 25,- aan de Huurcommissie.

Komen we er samen niet uit, dan stuurt Woonveste uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie voor geschillen tussen huurder en verhuurder. Vindt de Huurcommissie uw bezwaar ook onterecht? Dan betaalt u €25,- aan de Huurcommissie.

U kunt géén bezwaar maken tegen de huurverhoging als u vindt dat uw woning ernstige gebreken of tekortkomingen heeft. U kunt dan de Huurcommissie vragen om de huur tijdelijk te verlagen. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag Woonveste de huurprijs pas verhogen, als de gebreken of tekortkomingen verholpen zijn. 

 

 

Nee, dan kunt u géén bezwaar maken tegen de huurverhoging. Vindt u dat uw woning ernstige gebreken of tekortkomingen heeft, dan kunt u de Huurcommissie vragen om de huur tijdelijk te verlagen. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag Woonveste de huurprijs pas verhogen, als de gebreken/ tekortkomingen verholpen zijn. 

 

Denkt u dat het energielabel van uw woning niet klopt en dat uw huurprijs te hoog is? Dan kunt u géén bezwaar maken tegen de huurverhoging bij Woonveste. De maximum huurprijs van de woning wordt voor een deel bepaald door het energielabel. Woonveste vraagt vrijwel altijd minder dan de maximale huurprijs. Een ander energielabel heeft dus geen gevolgen voor de huurprijs die u betaalt. Wilt u meer informatie over de maximale huurprijs en het energielabel? Neem dan contact op met ons op.