Mail info@woonveste.nl of bel (0416) 37 87 80
Ga naar de inhoud
Bezwaar jaarlijkse huurverhoging
Hier leest u hoe en wanneer u bezwaar kunt maken tegen de jaarlijkse huurverhoging.

Wanneer kunt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?
Sociale huurwoning:

 • Het percentage van de huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane percentage;
 • De huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane bedrag;
 • De huurprijs komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs uit;
 • De huurverhoging is niet op de juiste manier aangekondigd of bevat fouten;
 • De Huurcommissie heeft de huurprijs tijdelijk verlaagd omdat er ernstige onderhoudsgebreken zijn en de gebreken zijn nog niet verholpen;
 • De inkomensafhankelijke huurverhoging is ten onrechte toegepast.

Vrije sector huurwoning (geliberaliseerd huurcontract):

 • Het percentage van de huurverhoging is hoger dan het maximaal toegestane percentage (in 2023 4,1%).

Hoe kunt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging 2023?
U kunt tot 1 juli 2023 een schriftelijk bezwaarschrift bij ons indienen. Gebruik hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging' op onze website . Dan nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling. Komen we er samen niet uit, dan stuurt Woonveste uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie voor geschillen tussen huurder en verhuurder. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard? Dan betaalt u €25,- aan de Huurcommissie.

Wanneer heeft het geen zin om bezwaar in te dienen?
De bezwaarmogelijkheid geldt alleen voor woningen, niet voor garages. 

Meer informatie
Op de website van de Huurcommissie leest u meer over de bezwaarprocedure en mogelijke bezwaarredenen.

U kunt bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging als:

 • Het percentage van de huurverhoging hoger is dan het maximaal toegestane percentage.
 • De huurverhoging hoger is dan het maximaal toegestane bedrag.
 • De huurprijs door de huurverhoging boven de maximale huurprijs uitkomt.
 • De huurverhoging niet op de juiste manier is aangekondigd of fouten bevat.
 • De Huurcommissie de huurprijs tijdelijk heeft verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken nog niet zijn verholpen.
 • De inkomensafhankelijke huurverhoging ten onrechte is toegepast

Nee, huurders van garages kunnen geen bezwaar maken op hun huurverhoging.

U kunt schriftelijk bezwaar maken vóór 1 juli 2023. Op onze website staat dit formulier dat u kunt gebruiken. De medewerkers huurincasso behandelen de binnengekomen bezwaren.

Bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging kan als:

 • Inkomen is gedaald tot onder inkomensgrens
  Lag uw (gezins)inkomen in 2021 boven de inkomensgrens voor inkomensafhankelijke huurverhoging, maar was dat in 2022 niet zo? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur dan een inkomensverklaring op van alle leden van uw huishouden en een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.
 • Inkomen van iemand die niet (meer) bij u woont, is meegeteld
  Is er bij het (gezins)inkomen van 2021 inkomen meegerekend van iemand die per 1 juli 2023 niet (meer) tot uw huishouden hoort? En kwam het totaalinkomen daarom boven de inkomensgrens? Dan kunt u bezwaar maken. Stuur dan een uittreksel mee uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres van de woning.
 • Inkomensindicatie klopt om andere reden niet
  Er zijn nog andere redenen denkbaar waardoor de door de Belastingdienst verstrekte inkomensgegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld als het inkomen over 2021 opnieuw moet worden vastgesteld naar aanleiding van een gewijzigde belastingaangifte. Als daarmee het inkomen lager uitvalt dan de inkomensgrens, kunt u  bezwaar maken.

Voor huishoudens waarin minstens één van de bewoners een handicap of chronische ziekte heeft, is er een uitzonderingsregeling.  Wanneer u aan minimaal één van onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u bezwaar maken.  
Voorwaarden:

Chronisch ziek of handicap

 • De zorgbehoevende krijgt minimaal tien uur per week verzorging of verpleging en er is een indicatie afgegeven waarin staat dat die zorg voor minimaal een jaar noodzakelijk is.
 • Er is een indicatie voor verpleeghuiszorg, maar de zorgbehoevende ontvangt die zorg niet omdat de partner of huisgenoot al mantelzorg levert.
 • De woning is aangepast aan de ziekte of de handicap, en voor die woningaanpassing is een Wmo- of WVG-beschikking afgegeven.
 • De zorgbehoevende heeft een indicatie voor ADL-assistentie (hulp bij handelingen als eten, wassen of toiletgang).
 • De zorgbehoevende heeft een indicatie voor verblijf in een instelling, maar woont thuis.
 • De (huis)arts van de zorgbehoevende kan schriftelijk bevestigen dat hij of zij blind is.

Gebruik hiervoor het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging' op onze website . Dan nemen wij uw bezwaarschrift in behandeling. Komen we er samen niet uit, dan stuurt Woonveste uw bezwaar door naar de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie voor geschillen tussen huurder en verhuurder. Wordt uw bezwaar ongegrond verklaard? Dan betaalt u €25,- aan de Huurcommissie.

U stuurt de volgende stukken mee:

 • U stuurt de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst mee van alle mensen van 23 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven;
 • U stuurt salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties mee van tenminste de laatste zes maanden van alle mensen van 23 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven. ZZP'ers sturen een verklaring van de boekhouder;
 • Als uw inkomen is gedaald omdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan hebben wij daar bewijs van nodig. Dit kan door een verklaring van de ingangsdatum en de hoogte van het pensioen / AOW.

Als uw verzoek door Woonveste wordt afgewezen, ontvangt u bij de afwijzing een bezwaarformulier van de Huurcommissie. Woonveste stuurt dit formulier door naar de Huurcommissie. Als zij hetzelfde oordelen zijn hier wel kosten voor u aan verbonden. Als u vindt dat er ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte zijn, kunt u géén bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Wilt u gebreken in het onderhoud aan uw woning aan de orde stellen?

Dan moet u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag, zolang de gebreken niet zijn verholpen, de huurprijs niet worden verhoogd.

 

Als u vindt dat er ernstige gebreken of tekortkomingen aan de woonruimte zijn, kunt u géén bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Wilt u gebreken in het onderhoud aan uw woning aan de orde stellen?

Dan moet u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie. Verlaagt de Huurcommissie vervolgens de huurprijs? Dan mag, zolang de gebreken niet zijn verholpen, de huurprijs niet worden verhoogd.

Als u vindt dat uw woning niet het juiste energielabel heeft, dan kunt u géén bezwaar maken tegen de huurverhoging bij Woonveste.

Wilt u dit foutief energielabel van uw woning aan de orde stellen?

Dan moet u een speciaal daarvoor ingestelde procedure starten bij de Huurcommissie